Algemenen voorwaarden en klachten regeling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nicole Verkerk van Jij-Veer-Krachtig en deelnemers aan een opleiding of training.

Inschrijving

De deelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de opleiding of training. Dit gebeurt middels actuele informatie op de website en via de e-mail en of telefonisch.

Inschrijving voor scholingsdeelname geschied via een inschrijfformulier. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen en krijg je na deze 14 dagen een factuur voor de kosten van de opleiding of training, dit dient binnen 30 dagen na ontvangst overgemaakt te worden naar NL 72 INGB 0658 5864 32 t.n.v NS Verkerk. 

Annuleren

Annuleren van een opleiding of training twee weken voor aanvang 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Minder dan twee weken voor aanvang opleiding of training wordt er 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 24 uur voor aanvang opleiding of training wordt het totaal bedrag van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Wanneer er een teveel overgemaakt of een bedrag vanuit een annulering terug betaald dient te worden door Jij-Veer-Krachtig zal dit binnen 30 dagen na afstemming hierover gedaan worden.

Eigendomsrecht

Het lesmateriaal mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Al het opleidingsmateriaal blijft eigendom van Jij-Veer-Krachtig. Dit gaat over de inhoud van de reader, maar ook aanvullende opdrachten en afbeeldingen. Deze informatie mag dus niet aan derden worden verstrekt.

Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen product of training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.

Ziekte/overmacht

Bij ziekte of overmacht van de docent zal de les geannuleerd worden en gezamenlijk wordt gekeken wanneer de les dan plaats vindt.

Vertrouwelijkheid

Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden. We werken in een veilige omgeving en om dat veilig te houden hebben we allen in inspanningsverplichting.

Deelneming geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hier mee akkoord.

Klachten

Elke klacht is een kans om het beter te doen, ben je het niet eens met een beslissing of heb je een klacht maak het bespreekbaar.

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

Het vastleggen van een procedure om klachten van deelnemers binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.

Mocht je ontevreden zijn over een dienst of de training, laat mij dit dan binnen 14 dagen weten door mij een mail te sturen, jij-veer-krachtig@hotmail.com. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

Klachten meld je binnen 14 dagen na de aanschaf van een product of dienst aan mij. Indien je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ook bij een klacht blijft de verplichting tot betaling staan tot dat er uitsluitsel is gegeven.

Klachtenprocedure:

Een klacht wordt ten alle tijde vertrouwelijk behandeld. Indien Jij-Veer-Krachtig wordt benaderd met een klacht, zal Nicole Verkerk eerst proberen samen met de klager tot een passende oplossing te komen. De klacht dient binnen 4 weken na binnenkomst te worden afgehandeld, mocht er langer nodig zijn krijgt de klager hiervan binnen deze termijn een bericht. De klager ontvangt binnen 1 week na het sturen van de klacht een ontvangstbevestiging. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Nicole Verkerk beide het onderdeel over de gegrondheid van de klacht. Mocht er geen overeenkomst worden gevonden tussen beide partijen, wordt er gebruik gemaakt van een extern persoon.

Pauline Waals van Visual Storyteller-Pauline zal de klacht als externe behandelen.

Contact gegevens Pauline Waals:

info@visualstoryteller-pauline.nl

Telefoonnummer: 06-81895504

De uitspraak van de externe persoon is bindend. Een afgehandelde klacht wordt 1 jaar bewaard in het daarvoor bestaande dossier.

Jij-veer-Krachtig, de klager en de externe persoon nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

Privacy

Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik uw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacybeleid.